2017/01/06

89. XIN TRỜI BỚT GIẬN

     Năm Thuận Thiên thứ ba (1), vua Lý Thái Tổ thân chinh đi dẹp loạn ở Diễn Châu (2). Khi về đến Vũng Biện (3), trời đất bỗng tối sầm, gió sấm dữ dội. Vua bèn đốt hương khấn với trời rằng:

88. LÝ THÁI TỔ DỜI ĐÔ

     Năm Thuận Thiên thứ nhất (1), vua Lý Thái Tổ nhận thấy Hoa Lư ẩm thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vương, muốn dời đi nơi khác, tự tay viết chiếu truyền rằng:

2017/01/04

NGUYỄN ÁN

Tiểu sử:
Nguyễn Án (1770-1815) tự là Kính Phủ, hiệu là Ngu Hồ, quê ở làng Du Lâm, huyện Đông Ngàn (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

HOÀNG ĐÌNH BẢO

Tiểu sử:
Hoàng Đình Bảo (1743-1782) vốn trước tên là Hoàng Đăng Bảo và Hoàng Tố Lý, quê ở làng Tư Mại (nay thuộc Yên Dũng, Bắc Giang), là cháu nuôi của danh tướng Hoàng Ngũ Phúc.

HỒ NGUYÊN TRỪNG

Tiểu sử:
Hồ Nguyên Trừng sinh năm 1374 ở nước Đại Việt, mất năm 1446 ở nước Minh (Trung Quốc). Ông quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, là con trưởng của Hồ Quý Ly, và là anh của Hồ Hán Thương.

NGUYỄN AN

Tiểu sử:
Nguyễn An sinh năm Tân Dậu 1381 ở Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), mất năm 1453 ở nước Minh (Trung Quốc).

2017/01/02

87. ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỊNH BẮN CON

     Đinh Bộ Lĩnh dấy binh ở Hoa Lư, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn cùng Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập đem binh đến đánh.

86. LỜI NÓI TRUNG THÀNH

     Quan đại thần phụ chính Tô Hiến Thành ốm nặng, quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ở cạnh giường. Vua Lý Cao Tông ngự giá đến nhà và hỏi:

2017/01/01

T18. XÚC CẢNH

XÚC CẢNH
(Nguyễn Đình Chiểu)

Hoa cỏ bùi ngùi ngóng gió đông (1)
Chúa xuân đâu hỡi có hay không?

2016/12/29

85. KHẮC TÊN DƯỚI ĐẾ GUỐC

     Nguyễn Thân được triều đình Huế phong làm Khâm sai tiết chế quân vụ đại thần và sai đem quân đi đánh đẹp phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng.