2017/02/13

96. THAM CỦA MẤT MẠNG


     Vua Anh Tông Lý Thiên Tộ lên ngôi lúc mới ba tuổi, quyền bính nằm cả trong tay Đỗ Anh Vũ. Anh Vũ ở triều đình thì chuyên quyên, trong cung thì tư thông với Lê thái hậu. Điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đái cùng với các quan Lương Thượng Cá, Đồng Lợi, Đỗ Ất và các tôn thất là Trí Minh Vương, Bảo Minh Hầu, phò mã Dương Tự Minh hội bàn định mưu bắt Anh Vũ. Bàn tính xong, bọn Vũ Đái đem quân lính đến ngoài cửa Việt Thành hô to rằng:

- Anh Vũ ra vào cấm đình, làm nhiều đều ô uế, tiếng xấu đồn ra ngoài, không tội gì to bằng. Bọn thần xin sớm trừ đi, khỏi để mối lo về sau.
     Anh Vũ bị bắt giam vào ngục Tả Hưng Thánh chờ xét xử, Lê thái hậu sai người mang cơm cho Anh Vũ và ngầm giấu vàng trong đồ ăn. Anh Vũ dùng vàng hối lộ cho Vũ Đái và bọn người canh giữ. Hỏa đầu đô Tả Hưng Thánh là Nguyễn Dương nói: 
- Các ông tham của đút, tôi với các ông tất không thoát khỏi tay Anh Vũ đâu, chi bằng cứ giết hắn trước đi cho khỏi tay hoạ về sau.
     Nói rồi, Nguyễn Dương cầm giáo định đâm Anh Vũ. Đô Tả Hưng là Đàm Dĩ Mông liền ôm Dương lại, cướp giáo và can rằng:
- Điện tiền Vũ Đái bảo Anh Vũ tội đáng chết, nhưng còn phải đợi mệnh lệnh của vua, không nên tự tiện.
     Nguyễn Dương giận lắm, chửi:
- Điện tiền Vũ cứt chứ không phải Vũ đái. Sao lại tham của đút mà không tiếc đến mạng mình!
     Nói xong, Nguyễn Dương nhảy xuống giếng tự tử. Sau đó, triều đình xét án đày Anh Vũ đi làm ruộng ở Nhật Tảo. Nhưng nhờ Lê thái hậu lo liệu mà Đỗ Anh Vũ được miễn tội rồi lại được phục chức cũ. Đỗ Anh Vũ nắm lại quyền rồi thì giết hết bọn Vũ Đái để trả thù.

1 comment:

  1. Làm chính trị mà tham vàng ,không thấy dược cái haqauj họa về sau là người thấp trí,trước sau rồi cũng rước họa vào thân .

    ReplyDelete

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN