2017/07/19

119. CÂU THƠ TRÊN CÁT


     Lê Quý Ly người làng Đại Lai (1), thuở hàn vi đi buôn theo đường biển. Một lần, ghé thuyền vào bờ, Quý Ly thấy trên bãi cát có vạch một câu thơ: "Quảng Hàn cung lí nhất chi mai" (2), liền đọc và nhẩm thuộc lấy. Về sau, Quý Ly làm quan nhà Trần. Một hôm hộ giá vua đi chơi, phải vào tránh nắng ở cung Thanh Thử, nhân thấy trong cung có trồng nhiều cây quế, vua mới đọc một câu đối:
- Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế (3).
     Các quan chưa ai kịp đối lại thì Quý Ly liền đọc ngay câu thơ trên bãi cát ngày trước để đối lại. Các quan đều khen đối hay. Nguyên vua Trần có một công chúa cưng tên là Nhất Chi Mai và ở trong cung Quảng Hàn, nên thấy Quý Ly đối vậy thì liền hỏi:
- Sao ngươi biết việc trong cung ta?
     Quý Ly cứ thực tâu lại tất cả, vua cho là ý trời định sẵn bèn gả công chúa cho Quý Ly.


Chú thích:
(1) nay thuộc Thanh Hóa.
(2) nghĩa là: trong cung Quảng Hàn một cành mai.
(3) nghĩa là: trước điện Thanh Thử ngìn gốc quế.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN