2017/08/06

121. HOÀNG TRÙNG ĐI VI TRÙNG LẠI


     Vi Văn Định được triều đình Huế điều đến Hà Đông (1) làm tổng đốc thay cho Hoàng Trọng Phu vào lúc mà phát xít Nhật đưa quân xuống chiếm Đông Dương. Ở Hà Đông khi đó, phủ Mỹ Đức gặp nạn châu chấu, huyện Chương Mỹ có bệnh dịch tả. Trong dân gian mới lưu truyền câu đối:
          Hoàng trùng đi, Vi trùng lại. Suy đi xét lại, Vi hại hơn Hoàng
          Pháp tặc áp, Nhật tặc đăng. Quỷ áp ma đăng, Nhật tăng hơn Pháp.
     Hai câu đối này là của Nguyễn Đình Đạo, một nhân sĩ người Kiến An, Thái Bình. (2). Ngoài ra lại còn có câu tục ngữ:
          Hoàng trùng đi, Vi trùng lại. Cả hai đều hại, có khác gì đâu.


Chú thích:
(1) nay thuộc Hà Nội.
(2) Có tài liệu lại nói là của ông Trần Bình.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN