2016/12/28

83. KHOA THI ĐẶC BIỆT

     Khoa thi năm Đinh Mùi niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ mười sáu (1) đời vua Trần Thái Tông là một khoa thi rất đặc biệt.
Đây là khoa thi đầu tiên có đặt ra tam khôi: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Ba người đỗ đầu năm đó đều còn rất trẻ: Nguyễn Hiền 13 tuổi, Lê Văn Hưu 17 tuổi, Đặng Ma La 19 tuổi. Trạng nguyên Nguyễn Hiền thì còn phải được vua cho về quê học lễ nghĩa thêm ba năm rồi mới ra làm quan.


Chú thích:
(1) tức năm 1247

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN