2016/12/04

T13. QUÁ PHONG KHÊ

QUÁ PHONG KHÊ
(Trần Lôi)

Lãng Bạc ta diên trụy
Phong Khê trúc Kiển Thành
Nhất thời cân quắc trận
Đẩu nhĩ lập công danh


Nguyên văn chữ Hán:
過封溪
(陳雷)

浪泊嗟鳶墜
封溪築茧城
一時巾幗陣
陡爾立功名


Dịch nghĩa:
QUA PHONG KHÊ

Lãng Bạc than diều hầu rơi
Phong Khê xây đắp thành tổ kén
Một thời đánh nhau với phụ nữ
Bỗng nhiên lập được công danh như vậy


Chú thích:
(*) Lịch sử: Năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán (Trung Quốc) đô hộ, giành độc lập cho đất nước, đóng đô ở Phong Khê (nay thuộc Mê Linh, Hà Nội). Năm sau, giặc Hán sai Mã Viện xuống xâm lược nước ta. Mã Viện cho đắp thành ở gần Phong Khê, thành tròn như tổ kén nên gọi là Kiển Thành. Quân ta giao chiến với giặc ở hồ Lãng Bạc (nay là hồ Tây, Hà Nội) nhưng bị thua, hai Bà Trưng sau đó tuẫn tiết ở Hát Giang (Phúc Thọ , Hà Nội). Trước đó, Mã Viện từng tấu về với triều đình Hán là nước ta nhiều lam sơn chướng khí đến nỗi con chim diều hâu bay qua cũng bị rớt xuống mặt hồ.
(**) Trần Lôi: sống vào cuối thời nhà Trần. Giặc Minh (Trung Quốc) xâm lược nước ta, sách sử của ta hoặc bị chúng đốt hoặc bị chúng cướp về Trung Quốc nên giờ chúng ta không biết được thông tin gì về tác giả nữa và cũng chỉ còn sót lại một bài này của tác giả thôi.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN