2016/11/30

T12. ĐƯỜNG VIỆT LƯỠNG THÁI TÔNG

ĐƯỜNG VIỆT LƯỠNG THÁI TÔNG
(Trần Dụ Tông Trần Hạo)

Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.


Nguyên văn chữ Hán:

唐越兩太宗
(陳裕宗陳皓)

唐越開基兩太宗
彼稱貞觀我元豐
建成誅死安生在
廟號雖同徳不同.


Dịch nghĩa:

HAI VUA THÁI TÔNG CỦA ĐƯỜNG VÀ VIỆT

Hai nước Đường, Việt lúc khởi nghiệp đều có vua Thái Tông
Nước kia niên hiệu là Trinh Quán, nước ta là Nguyên Phong
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống
Miếu hiệu tuy giống nhau, nhưng đức không giống nhau


Chú thích:
(*) Lịch sử: Vua Trần Thái Tông Trần Cảnh là em của An Sinh Vương Trần Liễu. An Sinh Vương làm phản bị Trung Vũ Vương Trần Thủ Độ bắt được. Thủ Độ toan chém Liễu nhưng vua Thái Tông che chở cho anh thoát tội. Bên Tàu, thời nhà Đường, thái tử Lý Kiến Thành lập mưu giết Lý Thế Dân nhưng bị Thế Dân biết mà giết chết. Lý Thế Dân sau lên ngôi chính là Đường Thái Tông.
(**) Trần Dụ Tông Trần Hạo: vua thứ năm của triều nhà Trần; lúc mới lên ngôi thì chăm lo chính sự nhưng về sau chơi bời quá độ dẫn đến loạn Dương Nhật Lễ tiếm ngôi và cơ nghiệp nhà Trần suy yếu.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN