2016/11/28

73. PHẬT SỐNG

     Nguyễn Doãn Cử làm tuần phủ Sơn - Hưng - Tuyên,  giúp dân mở mang đồn điền, an cư lạc nghiệp, chăm lo việc học, nghiêm trị quan tham, giữ yên miệt rừng, chống lại sự quấy nhiễu của quân Thanh và sự nhòm ngó của giặc Pháp.
Nhân dân tôn ông là ''sinh phật" (phật sống). Ông sống rất thanh đạm, thường ngày chỉ xênh xang trong bộ đồ lụa tơ tằm do vợ nghèo canh cửi ở quê Thái Bình gửi lên. Lúc về trí sĩ, ông vẫn nhà tranh vách đất, vẫn cùng nhân dân Vũ Thư lập phòng tuyến chống Pháp hưởng ứng chiếu Cần Vương.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN