2016/11/22

T11. THỤ HÀNG THÀNH

THỤ HÀNG THÀNH (1)
(Ngô Thì Nhậm)

Lộ kinh Mạc phủ nhập Bằng Tường (2)
Cố Thụ Hàng thành thị cố hương
Sơn tự Lạng Sơn, khê giáo thiểu
Thạch xưng Hạ Thạch (2), lí thiên trường
Thủy xa chuyển trục lôi huyên ngạn
Hỏa hiệu tiêu đài tuyết mãn đường
Đô thống hành thành thành thậm sự (3)
Linh nhân thiên tải mạ Nghi Dương (4)


Chú thích:
(1) Thụ Hàng thành là nơi nhà Minh chấp nhận sự đầu hàng của Mạc Đăng Dung
(2) Mạc Phủ, Bằng Tường, Hạ Thạch là các địa danh của nước Thanh bên Tàu, gần với biên giới nước ta.
(3) Đô thống là tước quan nhà Minh ban cho Mạc Đăng Dung
(4) Nghi Dương là quê của Mạc Đăng Dung, nay thuộc Hải Dương

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN