2016/11/28

74. NỮ SĨ ĐỊCH BỐN HỔ

     Tràng An tứ hổ Kì Lân Tân Toại (1) rủ nhau đến chơi nhà Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, gặp đúng lúc bà đang hóng gió dưới hàng cau ngoài sân. Hồng Hà nữ sĩ liền ra ngay cho họ một câu đối:
- Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang (2).
     Bốn con hổ không ai đối được đành tiu nghỉu cúp đuôi về.


Chú thích:
(1) Bốn con hổ đất Tràng An (kinh đô Thăng Long) thời Lê trung hưng gồm Nguyễn Duy Kì, người Thủy Nguyên (nay thuộc Hải Phòng); Nguyễn Bá Lân, người Cổ Đô (nay thuộc Bắc Ninh); Trần Danh Tân, người Cổ Am (nay thuộc Hải Phòng) và Vũ Toại, người Thiên Lộc (nay thuộc Hà Tĩnh)
(2) nghĩa là: Trước sân, gió nhẹ lay cây cau; lại cũng có nghĩa là: Trước sân cô gái mời chàng rể

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN