2016/11/04

41. GỬI TRỨNG CHO ÁC


     Thượng hoàng Trần Nghệ Tông tin dùng Hồ Quý Ly còn ủy thác cả vua con Thuận Tông cho Quý Ly, tể tướng Trần Nguyên Đán lui về Côn Sơn (1) ở ẩn. Năm Quang Thái thứ ba (2), Nguyên Đán ốm nặng, thượng hoàng xa giá về thăm, hỏi cách cứu vãn chính sự. Nguyên Đán chảy nước mắt không nói gì, hồi lâu mới đọc hai câu thơ:
          Nhân ngôn kí tử dữ lão nha
          Bất thức lão nha liên ái phủ?.
     Người đời truyền tụng thành câu ca:
                  Gửi con cho lão quạ già
          Biết chăng quạ để con ta vẹn toàn.



Chú thích:
(1) nay thuộc Hải Dương.
(2) năm 1390.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN