2016/10/27

12. NGƯỜI HẦU NGỰA CỦA VUA LÊ CHIÊU THỐNG


     Vua Lê Chiêu Thống mất ngôi phải cùng với một số bề tôi thân cận lưu vong bên nước Thanh, muốn lại nhờ nhà Thanh giúp cho việc phục quốc. Nhưng nhà Thanh bấy giờ đã giao hảo với triều Tây Sơn nên cứ dùng dằng mãi không chịu xuất quân, lại còn an trí vua tôi nhà Lê mỗi người một nơi. Vua Lê giận lắm nên một hôm từ lúc hãy còn mờ sáng đã vội ruỗi ngựa vào vườn Viên Minh, định gặp vua Thanh để kêu xin. Đến cổng vườn, một tên lính canh giằng lấy ngựa không cho vào. Người hầu ngựa của vua là Nguyễn Văn Quyên níu lấy cương ngựa, kêu lên rằng:
- Chúng bay thực vô lễ, dám làm nhục quốc vương ta.
     Nói rồi Văn Quyên lấy gạch ở trong sân ném tên lính Thanh. Tên này bèn kéo đàn kéo lũ đến. Văn Quyên bị chúng đánh đến gần chết, rồi lại phải đưa đến ty Thận Hình. Hơn một tháng sau, Văn Quyên mới được phép trở về doanh trại, rồi vì những thương tật mà bị bệnh và chết.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN