2016/10/27

4. BÀI VĂN BIA DÍ DỎM


     Tiến sỹ triều Mạc là Vũ Thoát Dĩnh quê ở Gia Lộc (1), tính khôi hài dí dỏm. Có một người dân muốn khắc bia mộ cho bố, đến tìm tiến sĩ Vũ nhờ viết bài văn bia. Tiến sĩ hỏi:
- Ông cụ có chức sắc gì không?
     Người kia đáp:
- Cha tôi làm chức tài quan (2).
     Tiến sĩ họ Vũ nghe vậy liền viết:
          Sinh vi tài quan
          Tử nhập quan tài
          Kì sinh giã vinh
          Kì tử giã ai (2).
         


Ghi chú: 
(1) nay thuộc Hải Dương.
(2) tên một chức quan nhỏ thời nhà Mạc.
(3) nghĩa là:
          Sống làm tài quan
          Chết vào quan tài
          Khi sống vinh hiển
          Khi chết bi ai.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN