2016/10/27

13. DÒ XÉT Ý CON


     Hồ Quý Ly muốn truyền ngôi cho con thứ hai là Hán Thương để mình làm thái thượng hoàng, nhưng lại còn e ngại người con cả là Nguyên Trừng. Ông ta bèn trỏ cái nghiên mực và ra một câu đối để dò xét ý tứ Nguyên Trừng:
- Thử nhất quyền kì thạch, hữu thời vi vân vi vũ, dĩ nhuận sinh dân (1).
     Nguyên Trừng hiểu ý, liền trỏ vào cột nhà mà đối lại:
- Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương, phù trì xã tắc (2).
     Quý Ly nghe đối biết Nguyên Trừng không có chí làm vua mới yên tâm truyền ngôi cho Hán Thương.


Chú thích:
(1) Viên đá bằng một nắm này, có lúc làm mây làm mưa, nhuần tưới nhân dân.
(2) Cây thông chừng ba tấc kia, ngày sau thành xà thành cột, giúp phò xã tắc

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN