2016/10/27

8. CHƯA CHẾT SAO BIẾT ĐƯỢC VIỆC CHẾT


     Vua Trần Anh Tông ốm nặng, hoàng hậu sai người đi gọi thầy tăng đến làm lễ sinh tử. Nhà vua gạt đi và nói:
-Thầy tăng đã chết đâu mà biết được việc chết.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN