2016/10/26

3. ĐẶNG TRẦN CÔN VÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM VỚI CHINH PHỤ NGÂM


     Đặng Trần Côn, người làng Nhân Mục (1), sinh dưới triều Lê, cùng thời với nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Một hôm, Đặng Trần Côn cao hứng đưa tặng Đoàn Thị Điểm một bài thơ. Nữ sĩ cười mà bảo rằng:
- Trẻ con mới đi học, biết cái gì.
     Họ Đặng hậm hực bỏ về, quyết học thành tài. Gặp lúc chúa Uy Nam vương Trịnh Giang cấm đốt lửa trong thành ban đêm, Đặng phải đào hầm xuống đất để đốt đèn xem sách. Mấy năm sau, Đặng thi đỗ thái học sinh và nổi danh uyên bác ở đời. Đặng soạn cuốn Chinh phụ ngâm bằng Hán văn xong, lấy làm đắc ý, gửi đến cho bà Điểm xem. Lần này nữ sĩ họ Đoàn khen hay và dụng tâm biên dịch sang quốc âm để mong chữa lại sự coi thường khi trước với họ Đặng.Chú thích:
(1) nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN