2016/10/26

2. HƯỞNG ỨNG CHIẾU CẦN VƯƠNG


     Ông Bằng Phi Nguyễn Doãn Cử về trí sĩ ở quê nhà Vũ Thư, Thái Bình. Năm 64 tuổi, ông bị ốm nằm liệt giường nhưng khi nghe tin vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương thì lập tức ngồi dậy gọi con trai cả là Doãn Chí vào và vui vẻ nói: 
- Mệnh thầy chưa hết đâu, thầy còn phải cùng với anh em con cháu giữ làng, giữ nước theo chiếu Cần Vương.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN