2016/10/27

9. CHÍ LỚN CỦA BÀ TRIỆU


     Bà Triệu Thị Trinh quê ở Cửu Chân (1) tuy là phận nữ nhi nhưng giỏi võ nghệ lại có chí lớn. Năm bà mười chín tuổi, có người đến dạm hỏi, bà khảng khái trả lời:
- Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.
     Sau đó bà cùng với anh là Triệu Quốc Đạt khởi binh đánh chiếm các châu quận vùng Cửu Chân khiến cả Giao Châu rung chuyển.


Chú thích:
(1) nay thuộc Thanh Hóa.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN