2016/10/27

7. LÊ NGÔ CÁT NHẬN THƯỞNG


     Lê Ngô Cát là một người giỏi quốc âm lại có tính khôi hài. Triều Tự Đức, Cát đang làm Án sát Cao Bằng thì được triệu về kinh đô Huế để biên soạn cuốn Đại Nam quốc sử diễn ca. Sách soạn xong dâng lên, vua Tự Đức ban khen cho họ Lê vàng lụa. Lê Ngô Cát nhận thưởng thì ứng khẩu đọc luôn:
             Vua khen thằng Cát có tài
         Ban cho cái khố với hai quan tiền. 
     Vì thế sau đó họ Lê lại được chuyển lên Cao Bằng.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN